mobile logo

Regulamin Świadczenia Usług w Ramach Serwisu Internetowego „Anspire.pl”

Regulamin Świadczenia Usług W Ramach Serwisu Internetowego
„Anspire.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.anspire.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Serwis prowadzony jest przez Anspire Anna Wojciechowska, z danymi rejestrowymi: 60-860 Poznań, ul. Żurawia 19/21 m.13, , posiadającą NIP 607-00-46-329, zwaną dalej „Administratorem” lub „Anspire”.
3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.anspire.pl e-mail – ania@anspire.pl, telefon 503555353, adres korespondencyjny – ul. Żurawia 19/21 m.13, 60- 860 Poznań.
4. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
6. Zawieranie przez Zamawiających umów na Serwisie z Administratorem wymaga od nich posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Poszczególnym określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenia:

1. Regulamin – postanowienia niniejszego dokumentu.
2. Serwis – witryna internetowa pod adresem www.anspire.pl, prowadzona przez Anspire.
3. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Anspire
4. Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, która wykupiła pakiet szkoleń, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz jest dostępności miejsc na takim szkoleniu
5. Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona odpowiednio liczebna grupa zainteresowanych osób uzasadniająca realizację przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie oraz na ustalonych warunkach uzgodnionych przez Zamawiającego oraz Anspire
6. Pakiet szkoleń – wykupiony, określony w czasie dostęp do wszystkich szkoleń otwartych organizowanych przez Anspire zgodnie z cennikiem na serwisie internetowym bądź indywidualną ofertą przygotowaną dla firmy.
7. Zamawiający – osoba fizyczna, która w chwili korzystania z Serwisu ma ukończone 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pomocą Serwisu zawiera umowę o świadczenie usług z Usługobiorcą, decydując się zarazem zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.
8. Uczestnik – osoba fizyczna, która w chwili korzystania z Serwisu ma ukończone 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca rejestracji na szkolenie lub konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Anspire
9. Potwierdzenie udziału – komunikat w formie wiadomości e-mail, wysyłany przez Anspire w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

1. Za pośrednictwem Serwisu oferowana jest dla Zamawiających za pomocą sieci Internet możliwość zamówienia odpłatnej usługi szkoleniowej obejmujących swym zakresem:
a) obsługę klienta;
b) sprzedaż;
c) rozwój osobisty;
d) marketing internetowy.
2. Szczegółowy zakres każdej z powyższych Usług wraz z cennikiem ich dotyczącym, określony jest w materiałach zamieszczonych na Serwisie, w zakładce „Cennik”.
3. Anspire oferuje również możliwość najmu sal dla potrzeb przeprowadzenia zamawianego szkolenia. Szczegółowe informacje w danym zakresie znajdują się w Serwisie oraz przedstawione zostaną podczas składania zamówienia. Do zawarcia umowy najmu potrzebne jest zawarcie odrębnej pisemnej umowy najmu określającej jej warunki. Umowa najmu nie jest zawierana na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4. Polityka prywatności

1. Zamawiający oraz Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Annie Wojciechowskiej, dane kontaktowe: e-mail – ania@anspire.pl, telefon 503555353, adres korespondencyjny – ul. Żurawia 19/21 m.13, 60- 860 Poznań (a jeśli można to adres AIP)
4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Zamawiającego oraz Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy świadczenia usług,
c) zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Serwis,
d) przechowania danych osobowych Zamawiającego oraz Uczestnika w bazie Zamawiających oraz Uczestników,
e) przekazania danych swoim podwykonawcom.
5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Zamawiającego lub Uczestnika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi lub Usługobiorcy oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
6. Zamawiający oraz Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
7. Administrator informuje, iż Zamawiający oraz Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Zamawiającego oraz Uczestnika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Zamawiającym.
8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
9. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Zamawiającego lub Uczestnika serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Zamawiającego lub Uczestnika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika lub Usługobiorcy w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Zamawiających i Uczestników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Zamawiający lub Uczestnik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Zamawiającego lub Uczestnika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
10. Serwis informuje Zamawiających i Uczestników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Zamawiających oraz Uczestników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Zamawiającym lub Uczestnikiem.
11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Zamawiającemu specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Anspire oraz udostępniana na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Zamawiającego lub Uczestnika, stacja/ urządzenie końcowe Zamawiającego lub Uczestnika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) Aktywne łącze internetowe,
b) Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 128 MB ,
c) System operacyjny co najmniej – Windows XP.
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Zamawiającym lub Uczestnikiem a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 360 x 640.

§ 6. Zasady zawierania z Zamawiającym umowy o świadczenie usług na Serwisie

1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w tym informacje o oferowanych usługach, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Dokonanie zamówienia usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie
3. Składanie zamówienia odbywa się za poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w serwisie, gdzie Zamawiający podane następujące dane:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane do FV w przypadku firmy
e) Wybrany pakiet szkoleniowy
f) Datę startu pakietu szkoleń
4. Zamawiający składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu oraz wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku Zamów szkolenie z obowiązkiem zapłaty dostępnego na formularzu zgłoszeniowym.
5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Anspire zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Zamawiającym a Anspire. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
6. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
7. Anspire nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika.
8. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Anspire wysyła informację do zamawiającego drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
9. FV pro forma wystawiona jest nie później niż w przeciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§ 6 Warunki płatności

1. Podstawą udziału Uczestnika w cyklu szkoleń jest terminowe uregulowanie płatności przez Zamawiającego , o których mowa w formularzu zamówienia.
2. Termin na wykonanie płatności podany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu finansowego wystawionego przez Anspire na podstawie wypełnionego danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
4. Do wskazanych kwot netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto wskazane podane w dokumencie finansowym.
6. Zamawiający niniejszym akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Serwis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U 2012 nr 0 poz. 1528 oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania..
7. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
8. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Anspire zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
9. Zamawiający ma prawo do rabatów określonych na stronie www.anspire.pl
10. Cena za szkolenie z zasady obejmuje udział w szkoleniu. Nie obejmuje posiłków oraz materiałów szkoleniowych.
11. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem z zasady ponosi Zamawiający. W przypadku konkretnych szkoleń Anspire może ustalić inne zasady, o czym poinformuje Zamawiających na Serwisie.
12. Każdy dokonujący zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie
13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Zamawiającym, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 7 Warunki organizacji szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Anspire oraz zawartych w zamówieniu.
2. Do obowiązków Anspire należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
3. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.
4. Anspire zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. .
5. Istnieje możliwość zmiany terminu obowiązywania wykupionego pakietu szkoleń lub/oraz zgłaszanego przez Zamawiającego Uczestnika – po uzyskaniu pisemnej aprobaty ze strony Anspire.
6. W przypadku odwołania szkolenia przez Anspire, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą mailową. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, lub za zgodą Zamawiajacego przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Anspire.
7. Terminy szkoleń reguluje indywidualny harmonogram szkoleń ustalony wspólnie z klientem.

§ 8 Własność i prawa autorskie

1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Anspire można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
3. Anspire nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Anspire.

§ 9 Prawa i odpowiedzialności

1. Anspire zobowiązuje się przeprowadzić i dać Zamawiającemu dostęp do wszystkich szkoleń wskazanych w ustalonym harmonogramie szkoleń pod warunkiem nie przekroczenia limitu dostępnych miejsc na dane szkolenie.
2. Anspire zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia i przyjętymi standardami.
3. Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego winni przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług Anspire zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Anspire zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. O zmianach Uczestnicy będą informowani na pozostawiony w formularzu zgłoszeniowym adres internetowy.

§ 10 Reklamacje

1. Zamawiającemu oraz Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz danych podmiotów.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu biuro@anspire.pl, lub drogą listu poleconego na adres www.anspire.pl e-mail – ania@anspire.pl, telefon 503555353, adres korespondencyjny – ul. Żurawia 19/21 m.13, 60- 860 Poznań, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Usługobiorcę lub Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 11. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: biuro@anspire.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.anspire.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Usługobiorcy oraz Użytkownicy powiadomieni zostaną poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na przesłany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
6. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Serwisem;
• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez Serwis.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Anna Wojciechowska, e-mail – ania@anspire.pl, telefon 503555353, adres korespondencyjny – ul. Żurawia 19/21 m.13, 60- 860 Poznań, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRESAT I ADRES DO KONTAKTU:Anspire Anna Wojciechowska, z danymi rejestrowymi: 60-860 Poznań, ul. Żurawia 19/21 m.13, , posiadającą NIP 607-00-46-329.

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin
Oceń